fbpx

Gazdaságtudományi Kar

Kereskedelem és marketing BSc

Alapképzés (BSc) • nappali és levelező tagozat • angol nyelven is indul • 7 félév • 210 kredit
 
Költségtérítéses finanszírozási forma magyar nyelvű képzés esetén a költségtérítés összege:
195 000 Ft/félév
Költségtérítéses finanszírozási forma angol nyelvű képzés  esetén a költségtérítés összege:
250 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:

Gazdaságtudományok

Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
Kettőt kell választani:gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv(angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy(közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás- idegenforgalm alapismeretek).
Felvételi pontszámításban a felsőoktatási oklevelet elfogadjuk.

Képzés célja:

A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Főbb tárgyak:

Matematika, statisztika, mikro- és makroökonómia, pénzügytan, marketing,
európai uniós ismeretek, vállalat-gazdaságtan, gazdasági jog, számvitel,
emberierőforrás-menedzsment, vezetés-szervezés, üzleti informatika,
logisztika, kereskedelem gazdaságtan, marketingkommunikáció, marketingkutatás,
fogyasztói magatartás, külkereskedelmi technikák, szolgáltatásmarketing,
kereskedelmi marketing, áru- és minőségmenedzsment,
csomagolás, élelmiszeripar versenyképessége, termékstratégia.

Választható modulok:

  • WEBmarketing modul
  • Élelmiszermarketing modul
  • Cégvezetés modul
  • Speciális vállalkozások marketingje modul
  • Kereskedelmi logisztika modul

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:

Közgazdász kereskedelem és marketing alapszakon

Elhelyezkedési lehetőségek:

A képesítéssel betölthető jellemző munkakörök
a marketingszakértő, értékesítési vezető, kereskedelmi vezető, piacelemző,
piackutató, key account manager (KAM), termék- és márkamenedzser,
területi képviselő, üzletkötő, vevőszolgálati vezető, reklámszakember, kommunikációs
és PR vezető.

További információk / Megjegyzés:

A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Elérhetőségek:

Kaposvári Egyetem
Oktatásszervezési Csoport
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
82/505-901

 

Szakleírás és szakmatérkép:

felvi.hu

Nemzetközi tanulmányok BA

alapképzés (BA) • nappali és levelező tagozat • angol nyelven is indul • 6 félév • 180 kredit
 
Költségtérítéses finanszírozási forma magyar nyelvű képzés esetén a költségtérítés összege:
195 000 Ft/félév
Költségtérítéses finanszírozási forma angol nyelvű képzés  esetén a költségtérítés összege:
250 000 Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Társadalomtudományok
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
Kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz vagy spanyol). 
Az érettségi tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni.
 
Képzés célja:
A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a globális problémák iránt érzékeny, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen. A szak elvégzése után a hallgatók alkalmasak lesznek az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére, hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek lesznek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
 
Főbb tárgyak:
Szociológia, Mikroökonómia, Makroökonómia, Újkori egyetemes történet, Társadalom- és gazdaságtörténet, A politikatudomány alapjai, Nemzetközi kapcsolatok története napjainkig, Nemzetközi szervezetek és intézmények 1945-től, Kül- és biztonságpolitika, Az európai integráció története, Az Európai Unió intézményrendszere és döntéshozatali mechanizmusa, Pályázatírási ismeretek az EU-ban, Az Európai Unió szakpolitikái, Az EU regionális és kohéziós politikája, Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája, Az EU balkáni és keleti bővítésének dilemmái, Népesedési és migrációs problémák az Unióban, Szaknyelv két választott nyelven, Civilizációs tanulmányok magyarul és a választott régió nyelvén
 
Szakirányok és specializációk:
Európa tanulmányok
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Nemzetközi kapcsolatok szakértő
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A képesítéssel jellemzően el lehet helyezkedni az állami szférában önkormányzatoknál vagy a központi közigazgatásban. A versenyszférában civil szervezeteknél, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szervezeteknél, multinacionális cégeknél, nemzetközi pályázatokkal foglalkozó szervezeteknél. Végül, de nem utolsó sorban az Európai Unió számos intézményének egykében.
 
További információk / Megjegyzés:
A szakon 5 kredit értékű, legalább 4 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport:
82/505-901
 

Szakleírás és szakmatérkép:

felvi.hu

Pénzügy és számvitel BSc

alapképzés (BSc) • nappali és levelező tagozat • 7 félév • 210 kredit
 
Költségtérítéses finanszírozási forma képzés esetén a költségtérítés összege:
195 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport:

Gazdaságtudományok

Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:

A tantárgyak közül kettőt kell választani: gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Képzés célja:

A szak hallgatói rendelkeznek a megfelelő gyakorlattal a számviteli szakfeladatok irányítására, képesek a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli rendjének és költséggazdálkodási rendszerek kialakítására. A képzés célja olyan szakemberek képzése a közszféra számára, akik üzleti, közgazdasági, társadalomtudományi területeken tudják kamatoztatni magas szintű pénzügyi, számviteli ismereteiket. Ezen belül is elsősorban az egészségügy, az oktatás, illetve a regionális és önkormányzati irányító szerveknél tölthetnek be közép- és felsővezetői munkaköröket a pénzügyi, gazdasági területen, valamint szakmai területek vezetőiként gazdasági ügyekben is megfelelő jártasságot szereznek.

Képzési jellemzők:

Közös képzés a Corvinus Egyetemmel.

Főbb tárgyak:

matematika, statisztika, mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, Európai Uniós ismeretek, vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, pénzügy, számvitel, marketing, emberierőforrás-menedzsment, vezetés-szervezés, üzleti informatika, adózási ismeretek, befektetési és értékpapír piaci ismeretek, ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai, vállalati pénzügyi tervezés, bankismeretek

Szakirányok és specializációk:

1. Vállalkozási specializáció
2. Közpénzügy specializáció

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:

közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon

Elhelyezkedési lehetőségek:

A végzett szakemberek képesek pénzügyi tevékenységek tervezésére, elemzésére és értékelésére, a gazdálkodással kapcsolatos financiális döntések előkészítésére, valamint a gazdálkodási folyamatok összehangolására és szervezésére. Diplomájukkal gazdálkodó szervezeteknél, az államháztartás intézményeinél, önkormányzatoknál, bankoknál és hitelintézeteknél, adóhivatalok szerveinél (APEH; VPOP; illetékhivatalok önkormányzati adóirodák), non profit szervezeteknél, pénzügyi vállalkozásoknál tudnak elhelyezkedni.

További információk / Megjegyzés:

A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Elérhetőségek:

Oktatásszervezési Csoport:
82/505-901
 

Szakleírás és szakmatérkép:

felvi.hu

 

Vidékfejlesztési agrármérnök BSc

alapképzés (BSc) • nappali és levelező tagozat • 7 félév • 210 kredit
 
Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
250 000 Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport
Agrártudományok
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
Kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy.
 
Képzés célja:
A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel.
 
Főbb tárgyak:
Gazdasági matematika, Üzleti statisztika, Mikroökonómia, Makroökonómia, Növénytermesztés, Állattenyésztés, Agrártermelés természettudományi alapjai, Marketing, Üzemgazdaságtan 1.-2., Projektmenedzsment és tanácsadás, Környezetgazdaságtan és fenntarthatóság, Agrárgazdaságtan és agárpolitika, Regionális gazdaságtan, Regionális elemzési módszerek, Komplex területi tervezés, Vidékfejlesztés, Európai Uniós ismeretek
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Vidékfejlesztési agrármérnök alapszakon
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
Települési önkormányzatoknál, területfejlesztési társulásoknál, vidékfejlesztési akciócsoportoknál, mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásoknál, agrár szakigazgatási hivatalokban (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal), projekt irodákon, pénzintézetekben. Jellemzően betölthető munkakörök: agrárkamarai tanácsadó kérelemkezelő, helyszíni ellenőr, kistérségi menedzser, projektmenedzser, vidékfejlesztési szaktanácsadó.
 
További információk / Megjegyzés:
A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901
 

Szakleírás:

felvi.hu

Utoljára frissítve: 2019. december 19.

Kapcsolat

Felvételi információk

82/505-800 / 2657 mellék • 06-82/505-901
felveteli [KUKAC] ke [PONT] hu

Kari kapcsolattartók

AKK – Dr. Áprily Szilvia
06 82/505-828, aprily [PONT] szilvia [KUKAC] ke [PONT] hu

GTK – Horváthné Dr. Kovács Bernadett
06 82/505-800 / 3500, kovacs [PONT] bernadett [KUKAC] ke [PONT] hu

PK – Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
06 82/505-810, fekete [PONT] andrea [KUKAC] ke [PONT] hu
Dr. Gombos Péter
06 82/505-810, gombos [PONT] peter [KUKAC] ke [PONT] hu

RRMK – Hetesi Anita
06 82/505-800 / 4001, hetesi [PONT] anita [KUKAC] ke [PONT] hu

Közelgő események

Mostanában nincsenek események
© 2020 Kaposvári Egyetem. Minden jog fenntartva.

Menü

Tetszik amit olvasol?

Kövess minket közösségi oldalainkon is.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelmi szabályzat